جلسه 12

Mon Feb 3, 1394

ادامه ی برنامه ریزی های همایش 6 ام اردیبهشت انجام شد همچنین کارت های شناسایی بین مجریان همایش توزیع گشت.

photo_2015-04-23_20-58-57

photo_2015-04-23_20-59-22  « Previous: Next: »