جلسه 51

Sat Dec 6, 1394

در این جلسه آقای جفره درباره ی موارد مختلف از جمله، BSD مباحثی را مطرح کردند.  « Previous: Next: »