جلسه 56

Tue Feb 24, 1395

جلسه 56 شیراز لاگ بحث آزاد بود و طی آن تصمیم گرفته شد که یک ریپوزیتوری برای شیراز لاگ تشکیل داده شود و توسط مهندس خزاعی و مهندس جفره و دیگر افراد حاضر در جلسه کمی در مورد مسائل فنی مربوط به آن بحث و گفت و گو شد.  « Previous: Next: »