جلسه 60

Thu Feb 26, 1395

جلسه شصتم لاگ کمی با تأخیر شروع شد. در این جلسه آقای مهندس خزاعی به ادامه مباحث دوره لینوکس از پایه پرداختند. مباحث مطرح شده در جلسه شصتم به انواع جست‌و‌جو فایل ها و همچنین permission های مختلف اختصاص داشت.دستوراتی مانند touch، find، mlocate، shmod، alias و… را توضیح دادند.

پس از آن آقای مهندس یداللهی کمی در مورد برنامه‌های آینده لاگ صحبت کردند.  « Previous: Next: »